Contacteer ons

Update steunmaatregelen inzake coronavirus 13/03

Beste klant,

Sinds gisterenavond zijn er enkele extra maatregelen getroffen om mensen die lijden onder de economische gevolgen van het coronavirus te ondersteunen. Bij deze een hernieuwd overzicht:


1) U wordt zelf ziek

Indien u zelf ziek wordt, heeft u recht op een uitkering vanaf dag één. U dient dan samen met uw arts een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid in te vullen en door te geven aan uw ziekenfonds.

Bel in eerste instantie uw arts op om te bespreken welke stappen best ondernomen worden. Op eigen initiatief naar de dokter gaan wordt afgeraden.

Bij langdurige ziekte kan u bij uw verzekeringsfonds gelijkstelling wegens ziekte aanvragen. Tijdens deze periode hoeft u geen sociale bijdragen te betalen.

2) Tijdelijke werkloosheid personeel

Indien uw personeel in quarantaine wordt geplaatst of uw productie stilvalt omwille van het virus, kan u tijdelijke werkloosheid door overmacht aanvragen bij de RVA. Deze maatregel kan niet ingeroepen worden voor werknemers die thuis blijven om op thuisblijvende kinderen te letten. U kan deze maatregel elektronisch aanvragen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel.

De uitkeringen voor deze tijdelijke werkloosheid worden gedurende drie maanden verhoogd naar 70% van het loon van de werknemer in kwestie in plaats van 65% voordien.

3) Betalingsplan sociale werkgeversbijdragen

Voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 kan een afbetalingsplan voor de werkgeversbijdragen RSZ aangevraagd worden. In samenspraak wordt de afbetalingstermijn bepaald. Deze maatregel kan aangevraagd worden via het formulier ‘aanvraag minnelijk betalingsplan’ op de site van de FOD Sociale Zaken.

4) Betalingsplan BTW, BV en personenbelasting/vennootschapsbelasting

Tot en met 30/06/2020 kan u btw-aflossingen, BV-schulden en personenbelasting/vennootschapsbelasting spreiden en wordt u vrijgesteld van de gebruikelijke boetes. Er moet wel aangetoond worden dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met het virus.

De aanvraag kan u doen via dit formulier op de website van de FOD Financiën. U stuurt dit formulier dan ingevuld per mail of brief naar het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) van uw woonplaats of maatschappelijke zetel.

5) Verkrijgen vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

Indien u zich als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot omwille van het coronavirus in quarantaine bevindt en zich daarom genoodzaakt ziet om uw zelfstandige activiteit te onderbreken of stop te zetten, kan u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het overbruggingsrecht.

De stopzetting moet hierbij langer dan een week duren. De financiële steun bedraagt 1.266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1.582,46 euro met gezinslast. Deze situaties worden geval per geval bekeken. Om dit overbruggingsrecht aan te vragen, neem je best contact op met je sociaal verzekeringsfonds.

6) Sociale bijdragen

Zoals gisteren meegedeeld via onze eerste mail, gelden er ook maatregelen inzake de sociale bijdragen voor alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende partners met maxistatuut:

a) Vermindering van de voorlopige bijdragen voor het jaar 2020

Wanneer u verwacht dat uw inkomen over het jaar 2020 lager zal uitvallen omwille van het coronavirus, kan u alvast een vermindering aanvragen bij uw sociaal secretariaat op basis van de wettelijke drempels.


b) Uitstel van de voorlopige bijdragen voor Q1 en Q2 2020

Indien u verwacht dat uw inkomen over 2020 behouden zal blijven, maar u momenteel omwille van het virus betalingsproblemen ondervindt, kan u uitstel van betaling van de sociale bijdragen vragen. Voor deze betalingen krijgt u dan uiterlijk één jaar uitstel.

U dient deze aanvraag in te dienen bij uw sociaal secretariaat voor 31/03 voor Q1 en Q2 of voor 15/06 voor de bijdrage van Q2.

c) Vrijstelling van de voorlopige bijdragen voor Q1 en Q2 2020

Indien u effectief getroffen wordt door het virus, kan u ook vrijstelling aanvragen bij uw sociaal secretariaat voor de eerste twee kwartalen van 2020. Dit dient aangetekend te gebeuren. U kan hiervoor een aanvraagformulier aanvragen bij uw sociaal secretariaat.

Indien u één van bovenstaande aanvragen doet bij uw sociaal secretariaat, geef dan zeker volgende info mee:

- Uw naam, voornaam en woonplaats

- Naam en zetel van uw bedrijf

- Ondernemingsnummer

- Eventuele bewijsstukken of motivering voor deze aanvraag


7) Flexibiliteit federale overheidsopdrachten

Voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan het coronavirus, zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen.

8) Sectorgebonden maatregelen


Algemeen trekt de Vlaamse overheid 100 miljoen euro uit voor crisiswaarborgen voor bedrijven. Daarnaast zijn sectorgewijs al enkele specifieke maatregelen getroffen:

a. Horeca en winkels

Indien u uw winkel volledig moet sluiten heeft u recht op een forfaitaire vergoeding van 4.000 euro. Als u enkel in het weekend dient te sluiten heeft u recht op 2.000 euro. Dit zijn eenmalige vergoedingen. Indien de crisis na drie weken nog aanhoudt, komt hier een forfaitaire dagvergoeding van 160 euro per dag bovenop.

b. Kappers en aanverwanten

Kleinere zaken (eenmanszaken) mogen op afspraak blijven opereren en dienen hierbij zelf het risico correct in te schatten. Voor grotere (kappers)zaken is er nog geen duidelijkheid.

c. Essentiële voedingswinkels

Bakkers, slagers en andere kleinere voedingszaken hoeven de deuren voorlopig niet te sluiten.

Gelieve rekening te houden met het feit dat deze maatregelen voorlopige beslissingen zijn van de regering en deze de komende periode nog verder zullen geconcretiseerd en/of aangepast worden.
Uw dossierbeheerder staat steeds klaar om u te begeleiden bij de nodige aanvragen en om een antwoord te bieden op alle andere vragen die u mogelijk heeft.

Verder doen we ons best om jullie op de hoogte te houden hoogte van verdere ontwikkelingen inzake deze steunmaatregelen en andere gevolgen van het coronavirus.


Verzorg uzelf en verzorg elkaar,

Het Eskofin team

Bericht delen

Gerelateerde blogberichten

Btw-vrijstellingsregeling

Btw-vrijstellingsregeling

Lees meer
Update steunmaatregelen: verlengde steun tot 30/9

Update steunmaatregelen: verlengde steun tot 30/9

Lees meer
Bekijk alle blogberichten