Contacteer ons

De hervorming van de vennootschapsbelasting: wat verandert er?

De hervorming van de vennootschapsbelasting komt er. Met dank aan het grote zomerakkoord van regering Michel. Een eerste reeks hervormingen gebeurt in 2018. In 2020 volgen nog een aantal fiscale wijzigingen. Maar wat houdt die hervorming juist in? Welke voordelen heeft u als ondernemer? Voor alle bedrijven daalt het belastingtarief stapsgewijs, investeringen worden sterk aangemoedigd en ook de kleine zelfstandige krijgt een extra zetje. Goed nieuws dus. Al is er ook keerzijde aan de medaille. Aangezien de hele hervorming budgettair neutraal moet blijven, komen er compenserende maatregelen. Zo zijn een verhoging van de investeringsaftrek, strengere boetes voor onvoldoende voorafbetalingen noodzakelijk kwaad. 

Hervormingen vennootschapsbelasting 2018

Voordelen hervorming vennootschapsbelasting 2018

 • Daling tarieven vennootschapsbelasting
  Vanaf 2018 daalt het tarief voor de vennootschapsbelasting  van 33% naar 29%. Voor de zogenaamde KMO-vennootschappen naar 20% op de eerste schijf belastbare grondslag (€ 100 000). Tegelijk daalt de aanvullende crisisbijdrage van 3% naar 2%. 

 • Schrapping 0,4% tarief
  Grote vennootschappen (die niet voldoen aan art. 15 §§ 1-6 W.Venn.) moesten voor kort een minimumtarief van 0,4% betalen op de meerwaarden op aandelen. Bent u daar een van? Dan vindt u dit vast geweldig: vanaf volgend jaar worden die gewoon afgeschaft.

 • Verhoging investeringsaftrek van 20%
  Plant u een nieuwe investering? Vanaf 1 januari 2018 stijgt de eenmalige investeringsaftrek voor twee jaar lang van 8% naar 20%. Dat tarief geldt zowel voor kleine vennootschappen ( art. 15 §§ 1-6 W.Venn.) als voor eenmanszaken en vrije beroepen. Als u dus wilt investeren, doe het nu. Want vanaf 2020 valt die aftrek wel terug op 10%.

 • Groeibedrijven
  Het wordt nog interessanter om te investeren als u een groeibedrijf hebt. De regels voor investeringsfondsen versoepelen en particulieren die investeren in groeibedrijven krijgen belastingvermindering tax shelter. Bedrijven in volle groei genieten dan net als startende ondernemingen een belastingvermindering tax shelter van 30% of 40%.

 • Autokosten eenmanszaken gelijk aan vennootschapsregeling
  Wees gerust, ook eenmanszaken plukken de vruchten. Want vanaf 2018 vallen ook voor u enkele fiscale nadelen weg. Zo worden autokosten voor zelfstandigen – net als voor vennootschappen - met een eenmanszaak aftrekbaar gemaakt in functie van hun CO2-uitstoot i.p.v. de huidige 75%. Als u met een milieuvriendelijke wagen rijdt, komt u dat een pak voordeliger uit.

 • Vrijstelling doorstorting BV
  Vanaf volgend jaar wordt ook de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek (bachelors) gefaseerd uitgebreid.

Nadelen hervorming van de vennootschapsbelasting 2018

 • Invoering minimumbelasting
  Voor wat, hoort wat. Maakt u als vennootschap meer dan € 1.000.000 belastbare winst? Dan zal u niet langer onbeperkt uw fiscale aftrekken kunnen gebruiken om daarmee uw belastbare basis weg te werken. Er is sprake van een minimumbelasting van 7,5% (25% - het nieuwe belastingtarief vanaf 2020 – x 30% = 7,5%). 

 • Beperking notionele aftrek
  Vanaf 2018 wordt de notionele interestaftrek op basis van de aangroei van het eigen vermogen.  En dus niet langer op basis van het totale bedrag van het eigen vermogen. Elke toename van het eigen vermogen wordt daarbij verspreid over vijf jaar.

 • Investeringsreserve
  De investeringsreserve verdwijnt met een uitdoofscenario voor bestaande reserves. 

 • Vooruitbetaalde kosten niet meer in één keer aftrekbaar
  Een andere opvallende maatregel is dat vooruitbetaalde kosten (kosten die dus betrekking hebben op volgende jaren) pas aftrekbaar zijn in de volgende jaren. Als u van plan was om die vooruitbetaling in één keer in aftrek te nemen, heeft u dus pech. Vooruitbetalingen gelden vanaf volgend jaar enkel voor het gedeelte dat betrekking heeft datzelfde boekhoudkundige jaar.

 • Boete bij niet-aangifte vennootschapsbelasting
  Bent u de aangifte van uw vennootschapsbelasting vergeten? Dat komt u duur te staan, want er komt een stapsgewijze verhoging van de minimum belastbare winst van € 19.000 tot € 40.000.

 • Boete voor onvoldoende voorafbetalingen verhoogt fors
  In 2016 bedroeg de boete 1,125% voor bedrijven die geen voorafbetalingen doen. Dit jaar is dat tarief verdubbeld naar 2,25%. En vanaf volgend jaar doet de overheid er nog een schepje bovenop. Dan betalen bedrijven maar liefst 6,75% boete. Voor eenmanszaken blijft het tarief behouden op 2,25%.

 • Vrijstelling van meerwaarde op aandelen onder voorwaarde
  Meerwaarden op aandelen worden pas vrijgesteld als ze voldoen aan de participatievoorwaardie die voor de DBI-aftrek geldt. Er wordt dus een minimumparticipatie van 10% verwacht of een aanschaffingswaarde van meer dan € 2,5 miljoen.
 • Roerende voorheffing op kapitaalverminderingen
  Wanneer u als vennootschap uw gestort kapitaal vermindert en tevens beschikt over belaste reserves, zal de kapitaalvermindering niet meer integraal op het gestorte kapitaal kunnen aangerekend worden. Kapitaalverminderingen worden voortaan pro rata aangerekend op het gestorte kapitaal en de belaste reserves. Daardoor is er roerende voorheffing verschuldigd op het gedeelte van de uitgekeerde reserves.

Hervormingen vennootschapsbelasting 2020

Voordelen hervorming vennootschapsbelasting 2020

In 2020 daalt het tarief voor de vennootschapsbelasting van 29% naar 25%. De crisisbijdrage van 2% wordt daarbij volledig afgeschaft.

Ook het principe van fiscale consolidatie zal vanaf dan gelden. Binnen groepsvennootschap zullen verliezen en winsten van verschillende dochterbedrijven in België kunnen samengesteld worden. Zo is de groep enkel belasting verschuldigd op het totale winstbedrag. Dat is revolutionair in België, want tot op vandaag is het één van de weinige landen waar consolidatie nog niet mogelijk is.

Nadelen hervorming vennootschapsbelasting 2020

 • Beperking van de aftrekbaarheid van de interesten op vreemd vermogen
 • Disconto op schulden niet langer aftrekbare kost
 • Mobiliseren van vrijgestelde reserves
 • Verduidelijken van het criterium marktrente
 • Begrip “vaste inrichtingsproblematiek” economische invulling geven
 • Verstrenging verliezen van buitenlandse vaste inrichtingen
 • Invoeren wetgeving CFC, exit-taxatie en hybride mismatches
 • Het degressief afschrijvingsstelsel (art. 64 WIB 92) wordt opgegeven
 • Pro-rata afschrijven in het jaar van de investering voor alle vennootschappen (art. 196, § 2, WIB 92)
 • Aftrekbeperking van bijzondere uitgaven: niet aftrekbare boetes, niet-aftrekbare belastingen, geheime commissielonen, hervorming van autokosten, maximum 100% aftrekbaarheid

Bericht delen

Gerelateerde blogberichten

Btw-vrijstellingsregeling

Btw-vrijstellingsregeling

Lees meer
Update steunmaatregelen: verlengde steun tot 30/9

Update steunmaatregelen: verlengde steun tot 30/9

Lees meer
Bekijk alle blogberichten